Comissions

Les comissions de l’Associació de l’hort de la Font Trobada són:

1. Comissió tècnica i agrícola

Tasques: implantació i gestió del sistema de reg, compostatge, control de plagues (inclosa la creació de material informativo amb tractaments ecològics preventius i curatius), plantació d’aromàtiques en parcel·les comunitàries; plantació d’arbres i arbustos fora del recinte de les parcel·les; gestió del banc de llavors i qualsevol altre tema que pugui sorgir relacionat amb el funcionament de l’hort.

Membres de la comissió:  Ana Junquera, Anna Llauradò, Bea, Chiara, Esteve, Sonja, Eva, Jeanne, Jordi, Maribel, Montse, Michele, Covadonga, Jose, Carol.

Per questions organitzatives, d’aquesta comissió va sorgir la comissió d’infrastructures, que s’encarrega de gestionar el sistema de reg, el mobiliari i les eines comunitàries, divisió de parcel·les si s’escau, i altres temes que puguin sorgir relacionats amb les infrastructures.

Membres de la comissió: Iñigo, Luca, Lídia, Jordi, Serena.

2. Comissió de comunicació

Tasques: comunicació per email amb els socis per notificacions importants, convocatòries i actes d’assemblees; manteniment del blog i social xarxes socials (facebook, twitter), divulgació a ràdios, televisions, etc., gestió de sol·licituds i assignació de parcel·les, manteniment i control de les llistes d’espera i comunicacions per email al respecte. Custòdia del fixter de dades de socis.

Membres de la comissió: Montse, Marta Doñoro, Esteve, Carol.

3. Comissió de tresoreria

Tasques:  comptabilitat, administració, gestions bancàries i obligacions tributaries de l’associació.

Membres de la comissió: Trini, Susanne.

4. Comissió d’activitats i/o festes

Tasques: proposar i dinamitzar activitats comunitàries, donar suport organitzatiu, logístic i formatiu a les activitats agrícoles, alimentàries, pedagògiques i socials desenvolupades per les altres comissions.

Membres de la comissió: Chusa, Lídia, Maddalena, Carmen Bueno.

5. Comissió de control i seguiment

Tasques: resolució d’incidències, danys o desperfectes que es puguin produir a l’hort o a les seves instal·lacions; supervisió del bon funcionament de l’Associació d’acord amb el reglament intern, comunicació de missatges a l’hort mitjançant panels informatius.

Membres de la comissió: Serena, Jordi, Mary, Carol.

6. Comissió de biodiversitat

Aquesta comissió es va crear al juliol de 2020, gràcies a la proposta de l’hortolà Albert Manero. Els objectius d’aquesta comissió es poden trobar aquí.

Membres de la comissió: Albert Manero, Marta Doñoro, Maddalena, Jesús, Jeanne, Isma, Dalia, Iñaqui, Anna Solé, Clarissa, Michelle, Carmen Navarro, Bea, Jose, Carolina Sayes, Carol.